പ്രളയത്തിലും പഠിക്കില്ലേ ? പ്രകൃതിയെ ആണ് കൊല്ലുന്നത്, . . .

മരം കൊള്ളക്കു പിന്നിലെ ഉന്നതരെയും പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം. പ്രകൃതിയെ കൊല്ലാൻ ആര് കൂട്ട് നിന്നാലും ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല.(വീഡിയോ കാണുക)

Top