കെമാൽ പാഷയുടെ ലക്ഷ്യം പിണറായി തകർക്കുമോ ?

ടതുപക്ഷത്തിനെതിരെ സകല എതിരാളികളും സജീവമാകുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായിയുടെ ശത്രുക്കളെ തിരഞ്ഞ് പിടിച്ച് സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ.(വീഡിയോ കാണുക)

Top