പിണറായി നേരിട്ടപോലെ മാധ്യമവേട്ടക്ക് ഇരയായത് ഏത് നേതാവാണ് ?

ചുവപ്പ് കണ്ട കാളയുടെ അവസ്ഥയിലാണ് ഒരു വിഭാഗം മാധ്യമങ്ങൾ, ഇടതുപക്ഷം വീണ്ടും വരുമോ എന്ന ഭീതി മാധ്യമ മുതലാളിമാർക്കും ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളും ഓർമ്മ വേണം . . .

Top