വിധി വരുമ്പോൾ, ഇവർ ‘സ്വപ്നലോകത്തെ’ ബാലഭാസ്കർമാരാകുമോ ?

നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെണ്ണാനിരിക്കെ, അമിത വിജയ പ്രതീക്ഷയിൽ പ്രതിപക്ഷം, മന്ത്രി സ്ഥാന മോഹികളും രംഗത്ത്. ജനകീയ വിധി എഴുത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ പ്രതീക്ഷകൾ തകർന്നടിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഇടതുപക്ഷവും രംഗത്ത്. (വീഡിയോ കാണുക)

Top