ഐ.എൻ.എൽ നേതാക്കൾ ഓർക്കാതിരുന്നത് . . .

ടതുപക്ഷത്തിരുന്ന് വലതുപക്ഷ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന ഐ.എൻ.എൽ, കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾക്കും അപമാനം. രണ്ടര വർഷത്തേക്ക് നൽകിയ മന്ത്രിപദവിയും ‘ത്രിശങ്കുവിൽ'( വീഡിയോ കാണുക)

Top