സൈക്കിൾ യാത്രയിലൂടെ വിജയ് തുറന്ന ‘വിജയപാത’

ളപതി വിജയ് യുടെ സൈക്കിൾ യാത്രയിൽ ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ തവിടു പൊടിയാകുമോ ? ആശങ്കയിൽ ബി.ജെ.പി മുന്നണി, ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഇടതുപക്ഷം.(വീഡിയോ കാണുക)

Top