ഈ കണ്ണീർ ഭരണകൂടത്തെ ചുട്ട് പൊള്ളിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും

തിർ ശബ്ദങ്ങളെയും എതിരാളികളെയും അടിച്ചൊതുക്കിയ ചരിത്രമുള്ളവരെ നേരിടാൻ, കർഷകർ പുതിയ പോർമുഖം തുറക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.(വീഡിയോ കാണുക)

Top