ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ തുടർ ഭരണം ഉറപ്പാക്കി യു.ഡി.എഫ് നേതൃത്വം !

കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ തുടർ ഭരണം ഉറപ്പാക്കുന്നത് യു.ഡി.എഫ് നേതൃത്വം ! ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം ഇനി ‘കറുത്ത’ കുതിരയാകും . . .

Top