എങ്ങനെ കൂട്ടി കിഴിച്ചാലും യു.ഡി.എഫ് അല്ല, ഇടത് തന്നെയാണ് മികച്ചത്

യു.ഡി.എഫ് – എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാറുകളുടെ ഒരു താരതമ്യം നല്ലതാണ്. എങ്ങനെ വിലയിരുത്തിയാലും ബഹുദൂരം മുന്നിലാണ് പിണറായി സർക്കാർ.കണക്കുകൾ ഇതാ … (വീഡിയോ കാണുക)

Top