അന്ന് തച്ചങ്കരിയെങ്കിൽ, ഇന്ന് ബിജു പ്രഭാകർ ! !

കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയുടെ ശാപം രാഷ്ട്രീയ അതിപ്രസരം. തെറ്റ് ചെയ്തവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന യൂണിയനുകൾ നാടിന് അപമാനം.തച്ചങ്കരിയെ തെറുപ്പിച്ചവർക്ക് ഇപ്പോൾ പക ബിജു. പ്രഭാകറിനോട് . ..(വീഡിയോ കാണുക)

Top