പ്രകൃതിയുടെ കോപത്തെ അതിജീവിക്കാന്‍, കരുത്തോടെ കേരളം

പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളെയും മഹാമാരിയെയും ചെറുക്കാന്‍ കേരളം സ്വീകരിച്ച നടപടികള്‍ മാതൃകാപരം, രാജ്യത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാണ് കേരളത്തിന്റെ ഈ അതിജീവന ചരിത്രം.(വീഡിയോ കാണുക)

Top