ഇവർ തകർത്തു, കിടുക്കി, പ്രതിപക്ഷം വാഷ് ഔട്ട് !

സ്പീക്കറോടുള്ള അവിശ്വാസവുമായി വന്ന പ്രതിപക്ഷത്തെ കണ്ടു വഴി ഓടിച്ച് ഇടതുപക്ഷം. വീണ്ടും യു.ഡി.എഫിന് വൻ തിരിച്ചടി. അവിശ്വാസത്തിന് ബി.ജെ.പി പിന്തുണ നൽകിയതും യു.ഡി.എഫിനെ വെട്ടിലാക്കി.(വീഡിയോ കാണുക)

Top