കിറ്റ്, ഇടതുപക്ഷ സർക്കാറിന്റെ ആശയം, ഒടുവിൽ സമ്മതിച്ച് കേന്ദ്രം

സൗജന്യ കിറ്റിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാറിന് ഒരു പങ്കുമില്ലന്ന് വിവരാവകാശ രേഖ, കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം പദ്ധതിയെ കേന്ദ്ര പദ്ധതിയാക്കി ചിത്രീകരിച്ചവർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത പ്രഹരം.(വീഡിയോ കാണുക)

Top