വിവാദ വിഷയങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ്സിന് മൗനം, തുറന്നടിച്ച് സി.പി.എം

യു.പിയിൽ കോൺഗ്രസ്സ് നിശബ്ദമായടത്ത് നിലപാട് പരസ്യമാക്കി സി.പി.എം പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ. ( വീഡിയോ കാണുക)

Top