രാജ്യത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ പദ്ധതികളുടെ ബുദ്ധികേന്ദ്രം

സ്റ്റഡന്റ് പൊലീസും കുടുംബശ്രീയും പിറവി കൊണ്ടത് കേരള കേഡറുകാരായ ഐ.പി.എസ് ഓഫീസർ പി.വിജയന്റെയും ഐ.എ.എസ് ഉദ്ദ്യോഗസ്ഥനായ ടി.കെ ജോസിന്റെയും ചിന്തകളിൽ നിന്നാണ്. അതും നാട് തിരിച്ചറിയണം ( വീഡിയോ കാണുക)

Top