വി.ഡി സതീശന് “ലൈഫ്” നൽകിയത് ടീം പിണറായി !

ഒടുവിൽ, കോൺഗ്രസ്സിന് കണ്ടു പഠിക്കാനും കമ്യൂണിസ്റ്റു പാർട്ടികൾ വേണ്ടി വന്നു. തലമുറ മാറ്റം വി.ഡി സതീശനില്‍ നിന്നും തുടങ്ങുമ്പോൾ, കോൺഗ്രസ്സ് പ്രവർത്തകർക്ക് പ്രതീക്ഷയും ഏറെ. (വീഡിയോ കാണുക)

Top