എക്‌സ്‌യു‌വി 400 പ്രൊ ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിച്ച് മഹീന്ദ്ര; ഇന്ന് മുതൽ ബുക്ക് ചെയ്യാം
January 12, 2024 4:20 pm

എക്‌സ്‌യു‌വി 400 പ്രൊ ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിച്ച് മഹീന്ദ്ര. ഇന്ന് മുതല്‍ (ജനുവരി 12) 21,000 രൂപ നല്‍കി വാഹനം ബുക്കു