ജാര്‍ഖണ്ഡ് സര്‍ക്കാര്‍ 2.46 ലക്ഷം കര്‍ഷകരുടെ കടം എഴുതിത്തള്ളി
June 18, 2021 12:35 pm

ജാര്‍ഖണ്ഡ് സര്‍ക്കാര്‍ 2.46 ലക്ഷം കര്‍ഷകരുടെ കടം എഴുതിത്തള്ളി. 980 കോടി രൂപയുടെ കടമാണ് എഴുതിത്തള്ളിയത്. ഹേമന്ദ് സോറന്‍ സര്‍ക്കാര്‍