ഡോൺ, വ്രെയ്ത്ത് മോഡലുകളുടെ നിർമാണം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ റോൾസ് റോയ്‌സ്
April 28, 2021 5:45 pm

2021 മോഡൽ വർഷത്തിനു ശേഷം യുഎസ് വിപണിയിൽ ഡോൺ, വ്രെയ്ത്ത് എന്നിവയുടെ ഉത്പാദനം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി ബ്രിട്ടീഷ് അത്യാഢംബര വാഹന