‘ഈശ്വരാ ഭഗവാനേ എന്നെയും എന്റെ വണ്ടിയേയും മാത്രം കാത്തോണേ’
August 21, 2017 5:00 pm

ഒരു വാഹനം വാങ്ങിയാല്‍ അത് പൂജിയ്ക്കുക എന്നത് വിശ്വാസമാണ്. പലരും വാഹനം പൂജിച്ചതിനു ശേഷമായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക. എന്നാല്‍ കുട്ടിക്ക് കളിക്കാന്‍