കൗതുക കാഴ്ചയായി ഹോബോക്കിനിലെ ‘മണ്ണിരച്ചുഴലി’
April 2, 2021 3:25 pm

ന്യൂജഴ്‌സി : ന്യൂജഴ്‌സിയിലെ ഹോബോക്കിനിലാണ് ഇത്തരത്തില്‍ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാഴ്ച . മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാല്‍ സാധാരണയായി മണ്ണിരകള്‍ കൂട്ടംകൂട്ടമായി