ലോകമുത്തശ്ശി ആയിരുന്ന നബി തജിമ അന്തരിച്ചു ; 117 വയസായിരുന്നു
April 22, 2018 4:00 pm

ടോക്യോ: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ സ്ത്രീ നബി തജിമ അന്തരിച്ചു. 117 വയസായിരുന്നു. ജന്മനാടായ കഗോഷിമയിലെ കികായ് ദ്വീപിലെ