വംശനാശത്തിൽ വടക്കന്‍ വെളുത്ത കാണ്ടാമൃഗങ്ങൾ ; രോഗാവസ്ഥയിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഒന്ന്
March 3, 2018 4:27 pm

ആഗോളതലത്തിൽ കാണ്ടാമൃഗങ്ങൾ വംശനാശം നേരിടുന്നുണ്ട്. ആഫ്രിക്കയിലെ വടക്കന്‍ വെളുത്ത കാണ്ടാമൃഗങ്ങള്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാണ്ടാമൃഗങ്ങളുടെ വംശം മുഴുവനായും ഇല്ലതാവുകയാണ് ഇപ്പോൾ. ലോകത്തിൽ