ഭൂമിയെ പുന:സൃഷ്ടിക്കാം; ഇന്ന് ലോക ഭൗമ ദിനം
April 22, 2021 10:10 am

ആഗോളതലത്തിൽ ഭൂമിയെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന താപനം, മലിനീകരണം, വന നശീകരണം എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇത്തവണയും ലോകം  ഭൗമദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത്‌. ഇന്ന് നടക്കുന്ന