2018 പുതിയ പ്രതീക്ഷകളുമായി പുതുവർഷം ; ആദ്യം 2018നെ സ്വീകരിച്ച് സമോവ
December 31, 2017 5:39 pm

സമോവ: 2017 യാത്രയാക്കി പുതുവർഷത്തെ ആദ്യം സ്വീകരിച്ച് സമോവ. പുതിയ ആഗ്രഹങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി ആദ്യം പുതുവര്‍ഷം എത്തിയത് സമോവ, ടോംഗ,