അറിവിന്റെ ലോകം തുറന്നുകൊടുത്ത മലയാളം വിക്കിപീഡിയയ്ക്കിന്ന് 15 വയസ്സ്‌
December 21, 2017 2:10 pm

വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യ മലയാളികള്‍ക്ക് നല്‍കിയ അറിവിന്റെ ലോകത്തിന് ഇന്ന് 15 വയസ്സ്. ഏവരും കൂടുതല്‍ തിരയുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മലയാളം