ഈ പ്രണയദിനത്തിലും ജൂലിയറ്റിനെയും കാത്ത് റോമിയോ ; വർഷങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പ്
February 10, 2018 1:23 pm

ബൊളീവിയ : ഈ വർഷത്തിലെ പ്രണയദിനത്തിലും തന്റെ പ്രിയതമയെയും കാത്ത് ബൊളിവയുടെ റോമിയോ തവള. ലോകത്തിലെ ‘ഏകാന്തമായ തവള’ എന്ന