ലോകകപ്പിന് മുന്നോടിയായി ജർമനി ഹോളണ്ട് സൗഹൃദ മത്സരം
December 20, 2021 2:25 pm

ലോകകപ്പിന് മുന്നോടിയായി ഒരു സൗഹൃദ‌ മത്സരം കളിക്കാൻ ജർമ്മനിയും ഹോളണ്ടും. ജർമ്മനിയിൽ നിന്നും പുറത്ത് വരുന്ന വാർത്തകൾ അനുസരിച്ച് രണ്ട്