വേള്‍ഡ് കാര്‍ പേഴ്സണായി പിഎസ്എ ഗ്രൂപ്പ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര്‍ കാര്‍ലോസ് ടവാരെസ്
March 13, 2020 2:03 pm

പിഎസ്എ ഗ്രൂപ്പ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര്‍ കാര്‍ലോസ് ടവാരെസിനെ 2020ലെ വേള്‍ഡ് കാര്‍ പേഴ്സണായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. 24 രാജ്യങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള 86