പ്രളയ നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ വിലയിരുത്താന്‍ ലോക ബാങ്ക് സംഘം ഇന്ന് വീണ്ടും കേരളത്തില്‍
September 11, 2018 9:45 am

കൊച്ചി : പ്രളയം നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ വിലയിരുത്താന്‍ ലോക ബാങ്ക് സംഘം ഇന്ന് വീണ്ടും കേരളത്തില്‍ എത്തും. ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, തൃശൂര്‍,