ജോലി സ്ഥലങ്ങളില്‍ പുകവലി നിരോധിച്ചു കൊണ്ടുള്ള നിയമം പ്രാബല്യത്തില്‍
August 30, 2019 9:46 pm

സൗദി : ജോലി സ്ഥലങ്ങളില്‍ പുകവലി നിരോധിച്ചു കൊണ്ടുള്ള നിയമം സൗദിയില്‍ ഇന്ന് മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരും. നിയമ ലംഘനം