സംസ്ഥാനത്തെ പൊലീസിന്റെ ജോലി ക്രമങ്ങളില്‍ മാറ്റം; പകുതിപേര്‍ക്ക് വിശ്രമം പകുതിപേര്‍ക്ക് ജോലി
May 16, 2020 9:33 pm

തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ പൊലീസ് സേനയിലെ എല്ലാ യൂണിറ്റുകളിലും ഡ്യൂട്ടിക്കായി പുനഃക്രമീകരിക്കാന്‍ തീരുമാനം. പകുതി ജീവനക്കാരെ നിയോഗിച്ചശേഷം പകുതിപ്പേര്‍ക്ക്