75 പ്രവര്‍ത്തി ദിനങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ഉത്സവബത്ത
August 13, 2021 11:36 pm

തിരുവനന്തപുരം: 75 പ്രവര്‍ത്തി ദിനങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ എല്ലാ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികള്‍ക്കും ഓണം പ്രമാണിച്ച് 1000 രൂപ ഉത്സവബത്തയായി നല്‍കും. സാധാരണ

Banks India രാജ്യത്തെ ബാങ്കുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം അഞ്ചുദിവസമാക്കിയേക്കും
April 28, 2019 9:00 am

കൊച്ചി : രാജ്യത്തെ ബാങ്കുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം അഞ്ചുദിവസമാക്കുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശം അഖിലേന്ത്യാതലത്തിലുള്ള ബാങ്കേഴ്സ് സമിതിയുടെ പരിഗണനയില്‍. തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുശേഷമായിരിക്കും തീരുമാനം ഉണ്ടാവുക. എസ്.ബി.ഐ.