മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ഗ്രാന്റിന് ഇനി മുതൽ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി അംഗങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം
November 14, 2020 7:49 pm

തിരുവനന്തപുരം ; ഇനിമുതൽ കേരള തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി അംഗങ്ങളുടെ മക്കള്‍ക്ക് 2020-21 വര്‍ഷത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ ഗ്രാന്റിന് ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.മുന്‍ വര്‍ഷങ്ങളില്‍