പീഡന കേസുകളിൽ പ്രതിയാകുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇനി ബോണസ് ഇല്ല
November 1, 2020 8:16 am

ഡെൽഹി ;ലൈംഗീക പീഡന കേസിൽ പ്രതിയാകുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇനി ബൊണാസില്ല. അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മോഷണം തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത തൊഴിലാളികൾക്കെ