ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യന്‍ ഇന്റലിജന്‍സില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഇലക്ടിക്ക് ബൈക്കിന്റെ നിര്‍മ്മാണം ആരംഭിച്ചു
August 8, 2019 10:25 am

ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യന്‍ ഇന്റലിജന്‍സിന്റെ (AI) സഹായത്തോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്ക് ബൈക്ക് റിവോള്‍ട്ട് RV400 യുടെ നിര്‍മ്മാണം ആരംഭിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 28-നാണ് റിവോള്‍ട്ടിന്റെ