കൊവിഡ് വ്യാപനം: കേന്ദ്ര സർക്കാർ മന്ത്രാലയങ്ങളിൽ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഏർപ്പെടുത്തി
April 18, 2021 9:04 am

ന്യൂഡൽഹി: കൊവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയങ്ങളിൽ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഏർപ്പെടുത്തി. അണ്ടർ സെക്രട്ടറി മുതൽ താഴേക്കുള്ള