പെണ്ണെഴുത്തിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ മലയാള സര്‍വകലാശാലയില്‍ സ്ത്രീ സാഹിത്യപഠനകേന്ദ്രം
October 22, 2017 11:20 am

തിരൂര്‍: മലയാള സാഹിത്യ ലോകത്തിൽ ഇന്നോളമുണ്ടായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരികളുടെ രചനകള്‍ പഠനവിധേയമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മലയാള സര്‍വകലാശാലയില്‍ സ്ത്രീ സാഹിത്യപഠനകേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചു.