ലൈംഗിക പീഡനത്തിനെതിരായ നിയമങ്ങൾ ഇല്ലാതെ 200 ദശലക്ഷം സ്ത്രീകൾ ജോലി ചെയ്യുന്നു
October 27, 2017 6:31 pm

ന്യൂയോർക്ക് : ലോകം അനുദിനം വികസനത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ പരമായും, തൊഴിൽ പരമായും മാറ്റങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും വന്ന്