ജോലിക്ക് വിടുന്നില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ‘ദോക് ലാം തന്ത്രം’ പ്രയോഗിക്കാൻ പെൺകുട്ടികളോട് സുഷമ സ്വരാജ്
October 15, 2017 10:43 pm

അഹമ്മദാബാദ് : പെൺകുട്ടികളെ ജോലിക്കു പോകാൻ വീട്ടുകാർ അനുവദിക്കുന്നിലെങ്കിൽ ദോക് ലാം വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യ ചൈനയോട് എടുത്ത സമീപനം പോലെ