ടുണീഷ്യയില്‍ ചരിത്രം കുറിച്ച് നജ്‌ല, ഇനി പയറ്റ് രാഷ്ട്രീയത്തില്‍
October 1, 2021 12:30 pm

ടുണിസ്: ടുണിഷ്യയുടെ ആദ്യ വനിത പ്രധാനമന്ത്രിയായി നജ്‌ല ബൗഡെന്‍ റോംധാനെ എത്തുന്നത് പുതുചരിത്രമെഴുതിയാണ്. ടുണീഷ്യയില്‍ ആദ്യമായാണ് ഒരു സ്ത്രീ സര്‍ക്കാര്‍