രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി പുരുഷന്മാരേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ സ്ത്രീകളെന്ന് സര്‍വേ റിപ്പോര്‍ട്ട് !
November 25, 2021 1:37 pm

രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി പുരുഷന്മാരേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ സ്ത്രീകളെന്ന് സര്‍വേ റിപ്പോര്‍ട്ട്. ദേശീയ കുടുംബ ആരോഗ്യ സര്‍വേ (എന്‍എഫ്എച്ച്എസ്) പുറത്ത് വിട്ട റിപ്പോര്‍ട്ടിലാണ്