വിപണി പിടിക്കാൻ വിലകുറഞ്ഞ പ്ലാനുകളുമായി വിഐ
December 15, 2020 11:39 pm

വിപണി പിടിക്കാന്‍ 100 രൂപയ്ക്കുതാഴെയുള്ള പ്ലാനുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച് വോഡാഫോണ്‍ ഐഡിയ. നിലവിൽ മഹാരാഷ്ട്ര, ഗോവ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പുതിയ പ്ലാൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂവെങ്കിലും