ഈ ഇന്ത്യ ഏതാണ്, എവിടെയാണ്.. തലവന്‍ പോയ സ്ഥലം ഗൂഗിളില്‍ തപ്പി അമേരിക്കക്കാര്‍!
February 25, 2020 12:48 pm

ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ സംഭവമാണ്. ഒപ്പം വ്യാപാര വ്യവസായം ലക്ഷ്യമിടുന്ന ലോകരാജ്യങ്ങള്‍ക്കും ഇന്ത്യയെ വലിയ കാര്യമാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി