ഇത് നാസയുടെ ചരിത്ര നിമിഷം; ബഹിരാകാശത്ത് നടന്ന് രണ്ട് വനികള്‍
October 19, 2019 9:40 am

നാസയുടെ ചരിത്രത്തില്‍ തന്നെ ആദ്യമായി രണ്ടു വനിതകള്‍ മാത്രമുള്ള ആദ്യ ബഹിരാകാശ നടത്തത്തിന് തുടക്കം. ബഹിരാകാശത്ത് വാഹനത്തില്‍നിന്നു പുറത്തിറങ്ങി നിലയത്തിന്റെ