കോമ്പാക്ട് എസ്‌യുവിയുടെ ടോപ് വേരിയന്റെ TUV300 T10 നെ അവതരിപ്പിച്ച് മഹീന്ദ്ര
September 24, 2017 11:40 am

TUV300ന്റെ പുതിയ പതിപ്പുമായി മഹീന്ദ്ര വീണ്ടും എത്തിയിരിക്കുന്നു. TUV300 T10 പതിപ്പിനെയാണ് മഹീന്ദ്ര അവതരിപ്പിച്ചത്. കോമ്പാക്ട് എസ്‌യുവിയുടെ ടോപ് വേരിയന്റാണ്