മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സിനിമ സ്റ്റൈൽ ബാങ്ക് കവർച്ച ; നിർമ്മിച്ചത് 25 അടി നീളമുള്ള തുരങ്കം
November 14, 2017 1:50 pm

മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നടന്ന ബാങ്ക് കവർച്ച തികച്ചും സിനിമ സ്റ്റൈലിലാണ്. ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയുടെ ജൂനഗർ ശാഖയാണ് ഇത്തരത്തിൽ കൊള്ളയടിയ്ക്കപ്പെട്ടത്.