ട്രയംഫിന്റെ പുതിയ സ്പോര്‍ട്സ് ബൈക്ക്; ടൈഗര്‍ 900 പുറത്തിക്കി
December 5, 2019 10:37 am

കുതിച്ചു പായാന്‍ ഇനി ട്രയംഫിന്റെ സ്പോര്‍ട്സ് ബൈക്ക് പുറത്തിക്കി. ടൈഗര്‍ നിരയിലേക്ക് എത്തുന്ന പുതിയ മോഡല്‍ ടൈഗര്‍ 900 എന്ന