പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനം: ട്രയൽ അലോട്ട്മെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
July 29, 2022 8:40 am

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ ഈ വർഷത്തെ പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിനുള്ള ട്രയൽ അലോട്ട്മെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റായ www.admission.dge.kerala.gov.in ലിസ്റ്റ്

sslc പ്ലസ് വണ്‍ ഏകജാലക പ്രവേശനത്തിനായുള്ള ട്രയല്‍ അലോട്ട്‌മെന്റ് ഇന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും
May 20, 2019 8:32 am

തിരുവനന്തപുരം : പ്ലസ് വണ്‍ ഏകജാലക പ്രവേശനത്തിനായുള്ള ട്രയല്‍ അലോട്ട്‌മെന്റ് ഇന്ന് രാവിലെ 10-ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. www.hscap.kerala.gov.in എന്ന പോര്‍ട്ടലില്‍

plus-two പ്ലസ് വണ്‍ പ്രവേശനത്തിനുള്ള ട്രയല്‍ അലോട്ട്മെന്റ് മെയ് 24ന് ; ജൂണ്‍ 3 ന് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കും
May 19, 2019 8:52 am

തിരുവനന്തപുരം : സംസ്ഥാനത്തെ പ്ലസ് വണ്‍ പ്രവേശനത്തിനുള്ള ട്രയല്‍ അലോട്ട്മെന്റ് മെയ് 24ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. 4,99,030 വിദ്യാര്‍ത്ഥികളാണ് പ്ലസ്വണ്‍ പ്രവേശനത്തിനായി