റോയല്‍ എന്‍ഫീല്‍ഡിന്റെ പുതിയ മോഡല്‍ ട്രയല്‍സ് 350,500 വിപണിയില്‍
March 28, 2019 11:34 am

റോയല്‍ എന്‍ഫീല്‍ഡിന്റെ പുതിയ മോഡല്‍ വിപണിയില്‍. റോയല്‍ എന്‍ഫീല്‍ഡ് ട്രയല്‍സാണ് പുതിയ മോഡല്‍. ഓഫ് റോഡ് പ്രേമികള്‍ക്കായിട്ടാണ് എന്‍ഫീല്‍ഡിന്റെ പുതിയ